Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “LGB Group”, Reģ.Nr. 40203261232, Juridiskā adrese: Rīga, Stirnu iela 39-33, LV-1084 (turpmāk – Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.forteh.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu.
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., datu subjektu (turpmāk – Jūs). Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

2.1. Vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa numurs)
2.1.1. Identificējot Jūs, kad veicat pasūtījumu.
2.1.2. Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā, kad prece tiek pasūtīta.
2.1.3. Sniedzot konsultācijas par jautājumiem, kas varētu būt radušies, lai Jūs veiktu savām interesēm atbilstošus pirkumus, iegādājoties nepieciešamās preces.
2.1.4. Sagatavojot Jūsu preci, kā arī piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto adresi.
2.1.5. Konstatējot un novēršot krāpniecību, aizsargājot Jūs un www.forteh.lv
2.2. Pirkuma darbību vēsture – pārdodot Jums preces, izmantojot Jūsu pirkuma vēsturi, tā izpildot līgumsaistības pret Jums, kā arī kārtojot naudas atmaksas jautājumus.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA

3.1. Mēs izmantojam Jūsu personas datus tikai šajā Privātuma politikā paredzētajā, lai sasniegtu norādītos mērķus, kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams aizstāvot juridiskās prasības. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai uz likumīgajām interesēm, tā nodrošinot savu un Jūsu tiesību aizsardzību, kā arī citu personu intereses, ja tās tiek skartas.
3.2. Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk trešajām personām:
3.2.1. Maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijās. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem dati tiek atklāti tikai tik lielā mēra, cik nepieciešams, lai nodrošinātu maksājumu operāciju veikšanu, naudas atmaksu un sūdzību izskatīšanu.
3.2.2. Saviem apdrošinātājiem un konsultantiem, lai gūtu nepieciešamās konsultācijas, lai realizētu un aizstāvētu juridiskās prasības.
3.2.3. Veicot specifiskus pakalpojumus, varam nodot Jūsu datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kurjeram, kas veiks preces piegādi.
3.3. Personas dati glabājami tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja tiesību aktos nav noteikts cits termiņš, kas to aizliegtu.
3.4. Mūsu mājas lapā norādītie pakalpojumi ir paredzēti tikai personām, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu. Gadījumā, ja rodas pamatotas šaubas par personas vecuma atbilstību, kuras dati tiek apstrādāti – šie personas dati tiek dzēsti no mūsu datu bāzēm.

4. JŪSU TIESĪBAS

4.1. Šajā Privātuma politikā tiks apskatītas galvenās datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Lai par tām uzzinātu vairāk, meklējiet uzraudzības iestāžu vadlīnijas vai attiecīgos tiesību aktus.
4.2. Jūsu tiesības ir:
4.2.1. Saņemt informāciju par personas datu apstrādi;
4.2.2. Pieprasīt labot vai iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs uzglabājam;
4.2.3. Lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”);
4.2.4. Ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, kā arī atsaukt piekrišanu par Jūsu datu apstrādi;
4.2.5. Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Valsts datu aizsardzības inspekcijai, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, tomēr gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā atrastu piemērotu risinājumu.)

5. KĀ TIEK IZMANTOTAS SĪKDATNES

5.1. Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir maza apjoma faili un tiek ierakstīti Jūsu datorā, palīdzot mums kvalitatīvāk sniegt saturu. Sīkdatnēs netiek glabāta informācija, kas tieši identificētu lietotāja identitāti, tomēr Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar sīkdatņu iegūto un uzglabājamo informāciju.
5.2. Izvēlēties bloķēt vai dzēst sīkdatnes Jūs variet pakalpojumu sniedzēju tīmekļu vietās, atkarībā no Jūsu lietotās, kā Safari, Chrome, Firefox un Internet Explorer. Sīkdatņu atspējošana vai dzēšana var ietekmēt Jūsu lietošanas pieredzi un var liegt izmantot mūsu mājas lapas iespējamās priekšrocības.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.forteh.lv .
0
    0
    Grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties uz veiaklu